Reakció WP

Reakció WP Lucy Hay azazhát Scall Fast izé idemitírjak XD

Posts Tagged ‘A második világháború előzményei

A második világháború előzményei

leave a comment »

A második világháború előzményei

Albert Camus az ötvenes évek elején egy magánlevélben, amelyet a gyermekei őriztek meg, így ír:

„Olykor gyűlölöm korunkat. Nem vagyok idealista. És nem is a valóságot gyűlölöm, bármennyire aljas és kegyetlen. A hazugságot gyűlölöm, amiben fetreng. Oroszország ma őrtornyokkal körülvett rabszolgák földje… Hogy a koncentrációs táboroknak ezt a világát a szabadság eszközeként csodáljuk, az eljövendő boldogság iskolájának tartsuk, hát ez ellen harcolni fogok utolsó leheletemig… A világon egyetlen dolgot becsülök: az igazságot, a pőre igazságot, vagy legalábbis az igazságra való törekvést. Nem reményre van szükségünk, egyedül az igazságra van szükségünk.”

1950-ben megjelent a francia baloldalt végletesen megosztó esszé, A lázadó ember.

„Ki a lázadó ember? Olyan ember, aki nemet mond. De jóllehet elutasít valamit, nem tagad: olyan ember, aki igent mond első mozdulatával. A szolga, akire parancsok záporoznak egy életen át, hirtelen úgy véli, elfogadhatatlan az új parancs. Mit tartalmaz ez a nem?

Azt jelenti például, hogy túlontúl hosszú ideje tart ez már, eddig igen, de mostantól fogva nem, túl messzire ment, és azt is, hogy van egy határ, amelyet senki nem léphet át. A nem tehát egy határ meglétét állítja.

… A lázadás ilyeténképpen egy tűrhetetlennek ítélt előrenyomulás kategorikus visszautasítására támaszkodik, a lázadónál pedig annak zavaros bizonyosságára, hogy ügye jogos, pontosabban arra az érzésre, hogy joga van hozzá…

A lázadó a lázadás mozdulatával lényének azt a felét, amelynek tiszteletben tartását követeli, minden fölé helyezi, még az életénél is drágábbnak nyilvánítja. Akár a halált is elfogadja, ha nélkülöznie kell a kizárólagos szentséget, melyet például szabadságának nevez. Inkább állva meghalni, mint térdepelve élni.” írta Camus.

A második világháború a mai napig a fiatalok történelmi érdeklődésének legígéretesebb forrása.

A „történelmi” könyvek valóban olyan érdekesek, izgalmasak, mint az ígéretes nők…

De sajnos, a könyvek többsége csupa be nem váltott ígéret!

A II. világháború nem a német – lengyel határon kezdődött!

1898-ban megindult a Berlin – Bagdad vasútvonal megépítése, amely a német gazdasági szállításokat jelentősen megkönnyítette volna. Anglia „egyeduralma” (tengeri szállítás) veszélybe került. A szigetlakók, partra szálltak Kuvaitban, hogy a németek ne juthassanak ki a Perzsa-öbölhöz.

1898-ban döntötte el a „pénzvilág” a NAGY HÁBORÚ megindítását (akkor még azt hitték, hogy egyetlen háborúval megoldják a „vitát”)!

Ez a háború valójában nem a népek háborúja volt, hanem a termelés (a termelőeszközök birtokosai) és a pénzvilág (tehát a valós és a virtuális értékek) háborúja.

Az ősidők óta mindig részt kaptak az ügyes számlálók a „megtermelt” értékekből.
A vadászattól, a gabonatermeléstől, az ipari termelésig, mindig kaptak egy szolid részesedést a „számok emberei is”.

A számadó juhász a pontos „rovásokért” ugyanúgy „részt” kapott, mint a számadó gulyás vagy számadó csikós.

Az elszámolásos kívül értenie kellett minden egyéb munkához, hiszen a „számadónak” tervezői, ellenőrző feladatai is voltak a munkafolyamatokban.

A „szakbarbárok” azonban a számokon kívül semmihez nem értettek de a csillapíthatatlan mohóságuk, a megtermelt értékek iránti vágyuk elindította az emberi kultúra, emberi értékek teljes felszámolásának világháborúját (háborúit).

A szerencsétlen elbutított népeknek fogalmuk sem volt arról, hogy a háborúk (I. – II.) valójában erről, csak erről szóltak, és azóta is csak erről szólnak.

A termelőeszközök birtokosait megfosztani tulajdonuktól és a szajrét elosztani egymás (a bankárok) között.

Ugyanaz folyik azóta is nagyban, mint kicsiben

Pl. Magyarországon a lakosság (a kisemberek) kifosztásánál.

I. rész: mindent állami tulajdonba venni…

II. rész: az állami tulajdont a „csókosok” között szétosztani…

III. rész: az értékeitől megfosztott kisember, a pénzügyi lehetőségeitől megfosztott államtól a fizetési meghagyásokon (adó stb.) már semmit nem kaphat, tehát elkezdődhet az üres zsebűek vitája…

(Akinek még maradt valamilye, azt majd a jelzálogkölcsön viszi el.)

A fiatal Amerikában, azonnal a bankuzsorával kezdődött a nép kifosztása (ami a sorozatos gazdasági összeomlásokhoz vezetett és híre ment a világban…), ezért a Kelet-európai népeknél a durvább, a Nyugat-európai népeknél a finomabb, ravaszabb, alattomosabb és lassított módszerekkel indult el a XXI. Század Nagy Rabszolgatartó Birodalmának kiépítése…

A folyamat pusztítóbb, mint a természeti csapások.

A „hivatalos” vélemények és ürügyek a tájékozatlanok megtévesztését szolgálták (és szolgálják a mai napig).

Az első világháború kirobbantásának ürügye pontosan úgy „mondvacsinált” volt, mint a második világháborúé.

Az európai országok népei, valamikor(?) pontosan olyan tájékozatlanok és tudatlanok voltak, mint a híresen buta, tudatlan amerikai nép, melyet a vezetői az orránál fogva vezettek bele az összes háborúba… azóta is…

Soha nem érhetjük meg a második világháború előtti – utáni időket sem, amíg nem ismerjük az összefüggéseket, az apró, elgondolkodtató részleteket…

Előzmények, összefüggések rövid áttekintése:

1871. január 18-án Versailles-ban kikiáltották az egységes Német Császárság létrejöttét, melynek császára Hohenzoller I. Vilmos lett.

1871. május 10-én megkötötték a franciákkal a frankfurti békét, melynek értelmében Elzász-Lotaringia Németországhoz került, illetve a franciák 5 milliárd frank hadisarcot kötelesek fizetni.

A francia imperializmus legfontosabb célja Németország semlegesítése és az ország világhatalmi rangjának visszaszerzése volt.

E politika első lépése az 1891-93-as orosz-francia szerződés. A századforduló után a feltörekvő Németországtól való félelem arra késztette Angliát, hogy feladja hagyományos politikáját és rendezze gyarmati ellentéteit Franciaországgal (1904 entente cordiale: szívélyes megegyezés) és Oroszországgal (1907).

Ezen szerződések feloldották a gyarmati ellentéteket és megteremtették a Németország elleni együttműködés alapjait. Megállapodtak, hogy egymás elleni konfliktusaikat békés úton oldják meg, és háború esetén közösen lépnek fel ellenségeik ellen.

Afrika felosztása: Afrika gyarmatosításában az angolok (északról-dél felé) és a franciák (nyugatról-keletre) jártak az élen. Összefüggő gyarmatbirodalmat kívántak létrehozni.
Az Angol – Búr háború (1899-1902) már a világ felosztásáért folyt. (Búr vereség)

Közép-Ázsiában a cári Oroszország olyan ütemben terjeszkedett, hogy már-már India kapujáig jutott. 1885-ben az orosz hadsereg Afganisztán területére lépett, de megállt, mert nem kívánt háborút Angliával.
1904-ben szembekerült Japánnal (1904-05 orosz-japán háború), de 1905-ben súlyos vereséget szenvedett.

Japán 1894-ben hadüzenet nélkül megtámadta Kínát. Oka : kevés élelmet tudtak termelni a szigetországban. Megerősítette helyzetét Koreában, annektálta (magához csatolta) Tajvant, és igényt tartott Mandzsúriára.

1899-ben az USA meghirdette a nyitott kapuk elvét, s ezzel megvétózta az európai országok Kínával kapcsolatos kizárólagos jogait.
1898-ban Havannában felrobbant egy Amerikai hadihajó? Madrid hadüzenetet kap. Az amerikai–spanyol háború gyors amerikai sikert hozott.
Amerika a 90-es évektől megkezdte a még szabad Csendes-óceáni szigetek annektálását, 1898-ban elfoglalta a Hawaii-szigeteket és flottabázist épített ki Pearl Harbourban…

A kommunizmus és a bolsevik forradalom története, így többek között a Wall Street és a bolsevikok együttműködése azonban nem érthető meg, ha nem vizsgáljuk meg behatóan azt a történelmi szerepet, amelyet a különböző szabadkőműves irányzatok játszottak benne.

Ennek megfelelően az is fontos körülmény, hogy a múlt században az egymással rivalizáló angol és francia szabadkőművesség – a kommunizmus világtörténelmi kísérletével összefüggésben – átmenetileg félretette nézeteltéréseit.

Az egymással gyakran harcban álló különböző szabadkőműves irányzatok évszázados közös célja már akkor is egy utópikus világállam és világkormány létrehozása volt földünkön, amely mindenki számára biztosítja a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” megálmodott rendjét. A századforduló idején még nem lehetett eldönteni, hogy melyik politikai rendszer fog világszinten győzedelmeskedni.

„…Az első világháború történetében fordulópontot jelentett az 1917-es esztendő. Ebben az évben a Hálózat stratégái nemcsak Oroszországban indítják be a gondosan előkészített folyamatokat, de az Egyesült Államokat is beléptetik a háborúba az Antant oldalán, a központi hatalmak ellen…”

„…A marxista kommunizmus ugyanis az eddig ismert legteljesebb és legtökéletesebb monopolrendszer, ahol az államot kizárólag birtokló elit hatalmát már semmilyen konkurencia sem veszélyeztetheti. A kommunista diktatúra az a totális politikai és társadalmi monopólium, amely önfenntartó és elvileg öröknek tekinthető. Ha pedig ezt a monopolrendszert globálissá lehet fejleszteni, például világforradalommal, akkor az megfelel a vezető pénzügyi körök távlati érdekeinek. Vagyis érdemes befektetni a világforradalomba és a kommunizmusba…”

/részletek/

http://www.fennmaradas.hu

Written by Scall Fast - Lucy Hay

September 16, 2008 at 04:02

Leleplező Magazin Blog

A Leleplező Országkrónika Könyvújság hivatalos kiegészítő blogoldala

Hazafiság

Hazafias gondolatok, hírek, információk

Ghibellin Blog

Egy konzervatív forradalmár elmélkedései

Hídfő.net info blog

Hídfő.net info blog

Csakazolvassa c. blogjával Gerle Éva tönkre akarta tenni Kozma Szilárd családját

Mert páratlan szakmai felkészültséggel párosuló felelősségtudat és morális igényesség vezérli a munkájában, akárcsak a magánéletében és bőszült feministák készítették azt a blogot, aminek a címével tönkre akarják őt és a családját tenni.

Magyar Természetes Gyógynövények

Segítünk, hogy egészséges legyen! - http://www.aries.hu/

Magyar sorsot MAGyar kézbe!

A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!

Frontoldal

A Népi Front blogja

Ancestral Cult

A research organisation aiming to revive the European Philosophy and Religion (by V. Vikernes and M. Cachet)

"Neues Europa"

NS On-line blog for culture, art and policy

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

PRO PATRIA

Arany János: «Ha későn, ha csonkán, ha senkinek, Írjad!»

IFJÚ EURÓPA

Az Új Középkor hajnala

Haladván Armageddon felé

Ember tervez, Isten végez!

varjassy76

This WordPress.com site is the bee's knees

Bal - Rad

A Magyar Népköztársaságért, a dolgozó népért!

Pro Veritate et Iustitia

Civil kezdeményezés a magyar nemzetért / A civil initiative for the Hungarian Nation

anticionizmus

A great WordPress.com site

%d bloggers like this: